Aktivity

Zelená škola

Hlavným cieľom projektu Zelená škola je podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa školy, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené akčným plánom Zelenej školy. Slovenský projekt Zelená škola je zapojený do svetového hnutia EcoSchools, teda do siete Zelených škôl v medzikontinentálnom meradle.
Cieľ – výrazne sa zvyšuje ekologické myslenie žiakov. Deti sa viac zaujímajú o svoje okolie. Učia sa jednať s dospelými, obhajujú svoje názory. Program podporuje aktivity detí. Rozvíja praktické zručnosti. Prostredníctvom detí sa kladne ovplyvňujú aj rodičia a široká verejnosť.

V školskom roku 2018/2019 sa zapájame do projektu a
budeme plniť jednotlivé aktivity:

 • 1. Zostavenie kolégia Zelenej školy
 • 2. Environmentálny audit školy
 • 3. Akčný plán
 • 4. Monitoring a hodnotenie
 • 5. Presah do vyučovania
 • 6. Informovanie a zapájanie širšej komunity
 • 7. Eko – kódex školy

Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:

 • Voda
 • Odpad
 • Energia
 • Doprava a ovzdušie
 • Zelené úradovanie a obstarávanie
 • Zeleň a ochrany prírody
 • Monitoring Zelenej školy

V minulom školskom roku sme sa zamerali na oblasť Zeleň a ochrana prírody. Jednotlivé aktivity sme splnili podľa EAP a pravidelne monitorovali. Aktivity máme podložené fotkami na webovej stránke školy, facebook, ale aj na nástenkách vo vestibule školy. Nakoniec sa nám podarilo získať Certifikát Zelenej školy.

Oblasti plnenia úloh na našej škole:

 • výchovno-vzdelávací proces
 • voda
 • energia
 • odpad
 • energia
 • doprava
 • zeleň
 • ochrana prírody
 • používanie ekologických materiálov
 • zdravé stravovanie

 

Pridat komentár